Vrlo jednostavan za korištenje i brz uređaj za mjerenje zamućenosti i određivanja doze bentonita potrebnih za stabilizaciju proteina u vinima.

Instrument mjeri zamućenost uzoraka 0,00 do 1200 NTU. Uređaj ima kontinuirani način mjerenja kako bi potvrdio stopu taloženja raspršene tvari  i sifnalni prosječni način mjerenja (AVG) kako bi prikupio više očitanih vrijednosti te izračunao prosječnu vrijednost očitanih. Prosječni način mjerenja je posebno koristan pri mjerenju uzoraka sa raspršenim česticama različitih dimenzija.

U standardnu opremu uređaja uključeno je:

 • uređaj HI83749
 • 6 komada kiveta sa čepom za uzorke
 • 4 komada kalibracijskih kiveta
 • 1 otopina BentoCheck reagensa
 • silikonsko ulje
 • automatska pipeta 1000 μL sa 2 vrha
 • 4 staklene ampule 25 ml sa gumenim čepom
 • šprica 1 ml sa 2 vrha
 • lijevak
 • filter papir
 • 5 komada držača pločica sa oznakama (iButton pločice koje se ugrade na mjestu uzimanja uzorka zbog lakše pratili prošla mjerenja)
 • rupčić za brisanje kiveta
 • 4 komada baterija 1,5 AA
 • 12 VDC priključak za struju

Fotometar za mjerenje zamucenosti i bentonita hi83749