Koncem srpnja i početkom kolovoza je trenutak kada se uzimaju uzorci listova za njihovu analizu. Rezultati takve analize nam govore, kako su biljke bile ishranjene preko ljeta sa pojedinim hranjivom. Na osnovi tih analiza ne možemo značajno utjecati na ishranu u toj sezoni (tekućoj godini). Ako dobijemo analizu u kratkom roku (10 dana), imamo vremena da do kraja kolovoza i ili do jedan tjedan pred berbu reagiramo i biljke prihranimo sa hranjivom koji nam se u analizi pokazalo u nedostatku. No takva analiza nam je dobar pokazatelj za ishranu u slijedećoj godini.

Iz godine u godinu je takvih analiza sve više i više, jer su proizvođači uvidjeli da na osnovu tih analiza mogu uspješno rješavati probleme prehrane biljaka u praksi.

Kod analize listova jabuka ustanovljavamo količinu pojedinih hranjiva, koji su od posebnog značaja za ishranu i za pojavu fizioloških (abiotčnih) bolesti jabuka. U suhoj tvari listova potrebo je ustanoviti količinu dušika (N), fosfora (P), kalija (K), magnezija (Mg), sumpora )S), kalcija (Ca), bora (B), bakra (Cu), željeza (Fe), mangana (Mn), molibdena (Mo), i cinka (Zn). Isto tako je važno ustanoviti odnose pojedinih hranjiva (posebno N/Ca, K/Ca, i K + Mg/Ca). Za bolje i preciznije ustanovljavanje fizioloških bolesti potrebno je uz uzorke listova uzeti i uzorke zemlje, a kasnije u berbi i uzorke plodova.

OPTIMALNE KOLIČINE HRANJIVA U LISTOVIMA JABUKA PO BERGMANNU:

N (dušik)               2,20-2,80 %                                           B (bor)                   25-50 ppm

P (fosfor)               0,18-0,30 %                                           Cu (bakar)             barem 5,0 ppm

K (kalij)                  1,10-1,50 %                                           Fe (željezo)            barem 150 ppm

Ca (kalcij)              1,30-2,20 %                                           Mn (mangan)       35-1000 ppm

Mg (magnezij)      0,20-0,35 %                                           Mo (molibden)     0,10-0,30 ppm

S (sumpor)            barem0,10 %                                        Zn (cink)               13-50 ppm

Iz gornje tablice je vidljivo, da je optimalni sadržaj dušika u suhoj tvari listova 2,2-2,8 %, fosfora 0,18-0,30 %, kalija 1,1-1,5 %, kalcija 1,3-2,2 % (da bi bila jabuka pri skladištenju zdrava) i magnezija 0,20-0,35 %

Zdravstveno stanje jabuka je ovisno o razmjeru (K+Mg/Ca) gdje velike koncentracije Mg (magnezija) pomažu K (kaliju) u antagonističkom djelovanju na Ca (kalcij)

Jednako tako važno, kao sadržaj pojedinih hranjiva na stvaranje otpornosti jabuka na gorku pjegavost i druge abiotičke (fiziološke) bolesti, je i razmjer između najvažnijih hranjiva N/Ca, K/Ca, i K+Mg/Ca. Razmjer između N (dušika) i Ca (kalcija) po literaturi trebao bi biti manji od 1,6. Razmjer između K i Ca u suhim listovima ispod 1, a najbolje oko 0,8-0,9.

Ako koncentraciji K (kalij) u listovima pribrojimo koncentraciju Mg (magnezija) i svotu podijelimo sa koncentracijom Ca (kalcija) u listovima, dobijamo vrijednost (K+Mg/Ca). Optimalna vrijednost je oko 1, odnosno nešto više.

Ovisno o godini, veličini plodova i sorti, gorka pjegavost se pokazuje kod vrijednosti 0,9-1,0, a ponekad i pri vrijednosti 1,2.

Isto kao i u listovima, važno je utvrditi sadržaj elemenata  N (dušik), P (fosfor), K (kalij), Ca (kalcij), Mg (magnezij), B (bor) i Zn (cink) u mesu plodova jabuka. Najvažniji pokazatelj, odnosno indikator otpornosti jabuka protiv fizioloških bolesti je sadržaj Ca (kalcija), koja treba iznositi 0,005-0,007%, odnosno 50-70 ppm Ca u svježem mesu plodova (5-7 mg/100 g svježeg mesa plodova jabuka)

NORMALNE KONCENTRACIJE ELEMENATA (SVJEŽI UZORCI MESA JABUKA) PO BERGMANNU

– N (dušik)            0,05-0,08%                            Mg (magnezij)      0,004-0,006%

– P (fosfor)           0,01-0,12%                            Ca (kalcij)              0,005-0,007%

– K (kalij)              0,12-0,14%                            B (bor)                   0,0002-0,0006%

Jednako kao u listovima i u plodovima je važan razmjer N/Ca, K/Ca, i K+Mg/Ca. Na osnovi tih vrijednosti i sadržaja pojedinih elemenata u plodovima ustanovljavamo stupanj mogućnosti pojave abiotičkih bolesti u skladištu, te kod berbe jabuke usmjeravamo ili za daljnje skladištenje ili za brzu potrošnju (prodaju). Vrijednost odnosa N/Ca u mesu plodova jabuka treba biti manji od 10-14, ako je veći od 30 dolazi do intenzivnog posmeđenja mesa). Osim odnosa N (dušika) i K (kalija) sa Ca (kalcijem) vrlo je važan i Mg (magnezij). Ako je vrijednost K+Mg/Ca između 5-10, gorke pjegavosti je manje od 5%, kod vrijednosti 10 je gorke pjegavosti je veća od 20%, a kod vrijednosti od 30-35, posebice kod osjetljivih sorata, pojava gorke pjegavosti je vrlo velika.

Gorku pjegavost možemo očekivati ako je sadržaj Ca (kalcija) u suhim listovima koncem kolovoza i u septembru manja od 1,6%. Dobra kontrola opskrbe plodova kalcijem je njegov sadržaj u mesu plodova. Ako je u suhom mesu plodova 0,25% Ca (kalcija) neće biti pojave gorke pjegavosti, kod vrijednosti između 0,012-0,025% pojava je moguća, a kod vrijednosti manje od 0,012 je sigurna pojava gorke pjegavosti.

Na povećanje najčešćih fizioloških bolesti plodova jabuke (gorka pjegavost, posmeđenja mesa) utječe, što se tiče ishrane :

–          previsok sadržaj kalija (K) u tlu (čiji je najčešći uzrok preveliko tretiranje tla sa kalijem), što izaziva nesrazmjer u K/Ca odnosu u plodovima

–          pretretirano i prekasno gnojenje sa dušikom (N) – nesrazmjer N/Ca odnosa u plodovima

–          previsok sadržaj magnezija (Mg) u tlu – nesrazmjer u Mg/Ca odnosu u plodovima

Iskustvo i analize provedene u Sloveniji pokazuju da je samu u 33% plodova ishranjenost plodova sa kalcijem (Ca) bila dovoljna, a u 67% bio je izražen nedostatak kalcija (Ca) u plodovima.